Frank.frankmediation.nl
Shares

Algemene voorwaarden

Shares

Met wie je sluit je een mediationovereenkomst ?
Je sluit een mediationovereenkomst met Frank Mediation, hulp bij conflicten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak onder nummer 66631971 en gevestigd in Deventer.
Frank Zuijdweg is eigenaar van dit mediationbedrijf en hij treedt op als mediator/conflictcoach.

1. Wanneer begint de mediation?
1.1. Na ondertekening van de mediationovereenkomst begint de mediation of coaching.Het eerste half uur van het eerste gesprek is gratis. Dat is het kennismakingsgesprek.

1.2. Kan het kennismakingsgesprek ook anders vorm gegeven worden?
Ja, het kennismakingsgesprek kan al eerder plaatsgevonden hebben, bijvoorbeeld via skype of telefoon. In die situatie begint de mediation of coaching gelijk bij aanvang van de eerste afspraak.

1.3. Kan de mediation of coaching ook later starten dan de datum van ondertekening van de overeenkomst?
Ja, dat kan. We prikken zo snel mogelijk een datum om te starten. We regelen dat mondeling.

2. Hoe lang is mediationovereenkomst geldig?
De mediationovereenkomst geldt gedurende het traject dat nodig is. De afspraken die we daarin maken over geheimhouding en vertrouwelijkheid blijven ook na het mediationtraject van toepassing.

3. Wanneer eindigt je mediation of coaching?
Opzegging door jou
3.1. Mediation en coaching zijn gebaseerd op het wederzijds vertrouwen en vrijwilligheid tussen jou en mij. Als het vertrouwen en de vrijwilligheid ontbreekt, is er geen basis om met elkaar verder te gaan. Als je de mediation tussentijds opzegt, is dat je goed recht.
Opzegging door mij
3.2. Ik kan de mediationovereenkomst beëindigen in de volgende situaties:
– als je mij tijdens mediation of coaching verkeerde informatie over je situatie geeft, met de bedoeling mij te misleiden;
– als je mij bij de aanvraag van de mediation of coaching niet de juiste informatie geeft over je situatie en ik het mediationtraject niet zouden hebben gesloten als ik de juiste informatie meteen had gehad;
– als je over een gebeurtenis mij opzettelijk misleidt;
– als je mijn honorarium niet volledig betaalt, niet op tijd betaalt of weigert te betalen. De mediation of coaching eindigt dan direct op de datum die ik jou in mijn bericht van opzegging noem. Voor de gemiste honoraria schakel ik een incassobureau in;
– als je besluit je conflict voor te leggen aan een andere mediator/conflictcoach/advocaat of aan de rechter;

4. Wanneer moet je mijn honorarium betalen?
4.1. Je moet het honorarium vooruit betalen. Na het eerste gesprek ontvang je de eerste factuur waarop het verschuldigde honorarium staat vermeld. Ik maak in het eerste gesprek de kostenstructuur duidelijk.

4.2. Als ik het verschuldigde honorarium niet tijdig of niet volledig ontvangen heb, zal ik je vriendelijk verzoeken om te betalen. Betaal je het honorarium niet binnen 14 dagen die ik noem? Dan kunnen de gemaakte vervolgafspraken geen doorgang vinden. Je blijft wel verplicht om het honorarium te betalen indien ik werkzaamheden en/of diensten voor je heb verricht. De mediation of coaching zetten we door als ik je betaling heb ontvangen en nadat we een gesprek hebben gehad over je betalingsgedrag.

4.3. In bepaalde situaties kun je de betalingen die van je bankrekening zijn afgeschreven door je bank laten terugstorten. Dit noemen we ook wel storneren of terugboeken. Heb je van mij een factuur gehad? En boek je mijn honorarium daarna terug? Dan voldoe je niet aan je betalingsverplichting. Als het om een vooruitbetalingen gaat, stoppen we de mediation en coaching. Uiteraard neem ik hierover contact met je op en proberen we tot een oplossing te komen. Als het onverhoopt toch om een achterafbetaling gaat, ben je verplicht dat bedrag alsnog aan mij over te maken omdat ik daarvoor werk voor je heb verzet.

4.4. Als je het honorarium niet op tijd betaalt, dan betaal je extra kosten zoals herinneringskosten of kosten voor het incassobureau dat ik inschakel.

5. Wanneer verandert het honorarium en de voorwaarden?
5.1. In principe verandert dat niet. Bij mij geldt “afspraak is afspraak”.
Ik kan de hoogte van het honorarium en de algemene voorwaarden uiteraard op elk moment veranderen. Deze aanpassing geldt alleen voor nieuwe afspraken die ik met je maak over een nieuwe kwestie; bestaande kwesties lopen door onder de afspraken die we al met elkaar gemaakt hebben.

5.2. Bijzondere omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken om tussentijds de algemene voorwaarden en/of het honorarium te veranderen. Bijvoorbeeld omdat wetgeving mij daartoe verplicht. Dat zullen situaties zijn waarvan ik nu nog niet kan inschatten of ze zich voordoen. Ik zorg ervoor dat ik de verandering in het honorarium en/ of voorwaarden zo beperkt mogelijk houd. Als het honorarium of de voorwaarden veranderen, ontvang je van mij informatie over de wijziging.

6. Wat verklaar je bij het afsluiten van je mediationovereenkomst?
6.1. Door ondertekening van de mediationovereenkomst:
a. geef je Frank Mediation, hulp bij conflicten opdracht om als bemiddelaar op te treden in het conflict;

b. bepaal je dat alle contracterende partijen in het conflict de vertrouwelijkheid, de geheimhouding en de vrijwilligheid naleven;

c. zijn de navolgende geldende Reglementen van het ADR onverkort van toepassing:
– Gedrags- en Procedurevereisten ADR Register deel A en Deel B van de Global Network Group;
– Reglement klachtrecht certificaathouders Global Network Group.

Deze Reglementen (in papieren versie) worden aan de mediationovereenkomst gevoegd en overhandigd aan de klant. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan ik via de electronische weg (e-mail) de Reglementen ter beschikking stellen.

d. voorafgaande aan de mediationvereenkomst geef ik uitleg over het mediation- en/of coachingsproces, de inhoud van de mediationovereenkomst en de Reglementen van het ADR.

e. verklaar je alle aspecten naar voren te brengen die je bezighouden rondom het conflict. Je durft je hierin kwetsbaar op te stellen en je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen daden en denktrant.

7. Wat doe ik met jouw persoonsgegevens?
7.1. Bij de aanvraag voor mediation of coaching vraag ik jou om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruik ik om met jou een contract te kunnen sluiten en om dat contract te kunnen onderhouden. Je persoonsgegevens zitten in mijn dossier en zijn geheim. Je e-mailadres en je naam registreer ik in mijn e-mailmarketingprogramma om:
– via electronische weg met je te kunnen communiceren over het mediation- of coachingstraject
– je op de hoogte te kunnen houden van mijn producten en diensten.

Dienstverlening door derden
7.2. Ik schakel soms andere bedrijven in om diensten voor mij uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de mediationovereenkomst met jou. Dit zijn bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, notarissen, makelaars, advocaten, verzekeringsagenten of accountants. Ik blijf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Met deze partijen maak ik contractuele afspraken over de omgang met jouw gegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Mijn aansprakelijkheid voor schade die ontstaat bij de uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximale bedrag waarop Frank Mediation, hulp bij conflicten is verzekerd via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De polis ligt ter inzage op mijn kantoor.
Als de schade niet onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering valt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 5.000,-.

8.2. Alle aanspraken van jou vervallen als jij mij niet schriftelijk aansprakelijk hebt gesteld binnen 180 dagen nadat jij bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop jij de aansprakelijkheid baseert.

8.3. Je kan me niet aansprakelijk stellen als derden (bijvoorbeeld adviseurs) fouten maken.

9. Welk recht geldt voor deze overeenkomst?
9.1. Op deze diensten is het Nederlands recht van toepassing.

Wat kun je doen als je een klacht hebt?
9.2. Het Reglement klachtrecht certificaathouders Global Network Group is van toepassing. Als je klachten hebt over mijn dienstverlening, neem dan contact op met mij. Dan zoeken wij naar een passende oplossing.

9.3. Als het overleg tussen ons geen oplossing biedt, kan je een klacht indienen bij de klachtbemiddelaar van Global Network Group. Je stuurt een e-mail naar het volgende emailadres: info@global-network-group.eu

Vind je dat jouw klacht niet goed is afgehandeld?
9.4. Als je vind dat jouw klacht niet goed afgehandeld is door de klachtbemiddelaar kan je naar de klachtcommissie van Global Network.

9.5. Je kan eventueel in beroep tegen de uitspraak van de klachtencommissie bij de Waarborgcommissie van Global Network.

9.6. Meer informatie over je klachtrecht vind je op de site van Global Network: http://www.adr-register.com/nl….

De bevoegde rechter
9.7. Nadat je van deze klachtenregeling gebruik gemaakt hebt, kan je naar de Tuchtcommissie en in hoger beroep bij het College van Beroep.

10. Toepasselijkheid
10.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ik aanga.

Hoe ga ik om deze voorwaarden?

10.2 Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat probeer ik daarom ook niet.
Als mediator/conflictcoach ben ik voorstander om bij conflicten er in overleg uit te komen. Daarom handel ik niet naar de letter, maar naar de geest van deze voorwaarden.
Mijn voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar.
– Ik dek alle schade waarvan je redelijk mag verwachten dat die gedekt is;
– Staat je schade niet in de voorwaarden, dan zoeken we samen een goede oplossing.